วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวพิมพ์พิชชา  โตมาก 

คบ.2 สังคมศึกษา 


คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คุณคิดว่าวิธีใดเป็นวิธีการตั้งใจเรียนของคุณ